Mẫu Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu với thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện.

Mẫu này miễn phí để tải xuống và sử dụng cho trang web hoặc ứng dụng di động của bạn.

Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện là thỏa thuận bao gồm các điều khoản, quy tắc và hướng dẫn về hành vi được chấp nhận, cùng với các phần hữu ích khác mà người dùng phải đồng ý để sử dụng hoặc truy cập trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.

Điều khoản và Điều kiện là một tập hợp các quy tắc và nguyên tắc mà người dùng phải đồng ý để sử dụng trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Nó hoạt động như một hợp đồng pháp lý giữa bạn (công ty) có trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động và người dùng truy cập vào trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.

Bạn có quyền thiết lập các quy tắc và nguyên tắc mà người dùng phải đồng ý. Bạn có thể coi thỏa thuận Điều khoản và điều kiện của mình là thỏa thuận pháp lý trong đó bạn duy trì quyền loại trừ người dùng khỏi ứng dụng của mình trong trường hợp họ lạm dụng ứng dụng của bạn và nơi bạn duy trì quyền hợp pháp của mình trước những kẻ lạm dụng ứng dụng tiềm năng, v.v.

Điều khoản và Điều kiện còn được gọi là Điều khoản Dịch vụ hoặc Điều khoản Sử dụng.

Loại thỏa thuận pháp lý này có thể được sử dụng cho cả trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Không bắt buộc (thực tế là không nên) phải có các thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện riêng biệt: một cho trang web của bạn và một cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.